صفحه اصلی2022-11-30T11:27:55+00:00

انتخاب پایه

ریاضی

پنجم

میهن مکتب

اسلایدهای کتاب ریاضی پنجم با پاسخ (تحت وب)
اسلایدهای کتاب ریاضی پنجم با پاسخ (ویندوز)
نرم افزار کامل ریاضی پنجم (ویندوز)
نمونه سوال فصل
سوالات امتحانی
جزوه و درسنامه
فایل کتاب

ریاضی

ششم

میهن مکتب

اسلایدهای کتاب با پاسخ (تحت وب)
اسلایدهای کتاب با پاسخ (ویندوز)
نرم افزار کامل ریاضی ششم (ویندوز)
فیلم تدریس کامل کتاب ریاضی ششم
نمونه سوال فصل
سوالات امتحانی
جزوه و درسنامه
فایل کتاب

ریاضی

هفتم

میهن مکتب

اسلایدهای کتاب با پاسخ (تحت وب)
اسلایدهای کتاب با پاسخ (ویندوز)
نرم افزار کامل ریاضی هفتم (ویندوز)
فیلم تدریس کامل کتاب ریاضی هفتم
نمونه سوال فصل
سوالات امتحانی
جزوه و درسنامه
فایل کتاب

ریاضی

هشتم

میهن مکتب

اسلایدهای کتاب با پاسخ (تحت وب)
اسلایدهای کتاب با پاسخ (ویندوز)
نرم افزار کامل ریاضی هشتم (ویندوز)
فیلم تدریس کامل کتاب ریاضی هشتم
نمونه سوال فصل
سوالات امتحانی
جزوه و درسنامه
فایل کتاب

ریاضی

نهم

میهن مکتب

اسلایدهای کتاب با پاسخ (تحت وب)
اسلایدهای کتاب با پاسخ (ویندوز)
نرم افزار کامل ریاضی نهم (ویندوز)
فیلم تدریس کامل کتاب ریاضی نهم
نمونه سوال فصل
سوالات امتحانی
جزوه و درسنامه
فایل کتاب

هندسه 1

دهم

میهن مکتب

اسلایدهای کتاب با پاسخ (تحت وب)
اسلایدهای کتاب با پاسخ (ویندوز)
نرم افزار کامل هندسه 1 دهم (ویندوز)
نمونه سوال فصل
سوالات امتحانی
جزوه و درسنامه
فایل کتاب
Go to Top