اطلاعیه پشتیبانی آذر 1400 : هرگونه سوال و ارتباط با پشتیبانی را از طریق ارسال تیکت پشتیبانی ( دسترسی از حساب کاربری ) پیگیری نمایید
0
03191010280

انتشار متن کامل لایحه رتبه بندی معلمان در ۱۴۰۰ +جزئیات

انتشار متن کامل لایحه رتبه بندی معلمان در ۱۴۰۰ +جزئیات

دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را در جلسه علنی مجلس تقدیم کرد، در این راستا متن کامل این لایحه منتشر شد.

به گزارش تسنیم، اخیراً دولتی لایحه ای را با عنوان رتبه بندی معلمان به مجلس ارسال کرده است که این لایحه پس از اعلام وصول به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شده است.

به گفته علیرضا منادی سپیدان رئیس این کمیسیون این لایحه در کمیته ای در حال بررسی شدن است و احتمالا پس از سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه خود این طرح در دستور کار این کمیسیون قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم متن این لایحه به شرح زیر است:

عنوان طرح: لایحه نظام رتبه بندی معلمان

ماده 1- به منظور استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی معلمان،

توسعه مستمر و نظام مند صلاحیت های عمومی، تخصصی، حرفه ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان،

تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد حرفه‌ای معلمان وتقویت هویت حرفه ای معلمان براساس

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و نقشه جامع علمی کشور، نظام رتبه بندی معلمان مطابق مواد

این قانون تعیین و اجرا می شود.

ماده 2- در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1- وزارت : وزارت آموزش و پرورش.

2-معلمان : مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور، شامل آموزگار، دبیر، هنرآموز،
مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی

که صرفاً در مشاغل مذکور در واحدهای آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت دارند.

3- شایستگی : صفات، ویژگی ها و توانمندی های مورد نیاز برای توفیق در شغل یا عملکرد برتر شامل

دانش، نگرش و مهارت.

4- صلاحیت معلمی : مجموعهای از شایستگیهای ناظر بر جنبه های هویت فردی و حرفه ای
(اخلاق و تعهد حرفه ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت های تربیتی) که معلم باید در جهت درک شایسته

موقعیت خود و دیگران و عمل برای بهبود مستمر آن کسب کند و برآیند صلاحیت های عمومی، تخصصی و

حرفه ای است.

5- صلاحیت عمومی (ویژگی های رفتاری) : مجموع های از شایستگی های ناظر بر صفات و ویژگی های

شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه و

نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده و پایبندی فرد را به ارزش ها،
قوانین و مقررات آشکار می سازد. این دسته از صلاحیت ها مستقل از صلاحیت های عمومی بدو خدمت است و

در طول خدمت مشمولین مورد سنجش قرار می گیرد.

6- صلاحیت تخصصی : مجموعه ای از شایستگی های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی

(موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و

نوآوری های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف

شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

7- صلاحیت حرف های : مجموعه ای از شایستگی های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و

مهارت های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی.

8- تجربه:توانمندی هایی که فرد در طول سال های خدمت و صرفاً در ارتباط با حرفه معلمی کسب کرده است.

9- نظام رتبه بندی معلمان : مجموع های از اصول، قواعد و فرایندهایی که به منظور کسب اهداف مندرج

در ماده (1) در چهارچوب این قانون طراحی و اجرا میشود.

10- رتبه : سطحی از تجربیات، ویژگی ها و صفات، شایستگی ها و عملکردهای فردی و شغلی معلمان که

بر مبنای نتایج ناشی از سنجش و ارزیابی تعیین می شود.

ماده 3- معلمان براساس تخصص، شایستگی ها و عملکرد رقابتی خود در رتبه های یک تا پنج قرار

می گیرند و شرایط کسب، ارتقا، توقف و تنزل رتبه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود.

ماده 4- ورود به فرآیند رتبه بندی معلمان با حداقل دو سال سابقه خدمت معلمی صورت گرفته و کسب

رتبه های بالاتر مستلزم حداقل شش سال توقف در هریک از رتبه ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در

آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره 1- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه های (4) و (5) به ترتیب (20) و (26) سال است.

تبصره 2- تخصیص رتبه های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز

شرایط براساس ماده (3) همواره حداقل (30%) از معلمان مشمول در رتبه (1)، حداقل (25%) در رتبه (2)،

حداکثر (20%) در رتبه (3)، حداکثر (15%) در رتبه (4) و حداکثر (10%) در رتبه (5) قرار گیرند.

ماده 5- فرآیند رتبه بندی برای معلمانی که قبل از تصویب این قانون در استخدام آموزش و پرورش

بوده اند و در واحدهای آموزشی اشتغال دارند، با حداقل (2) سال سابقه خدمت در یک دوره زمانی حداکثر

(3) ساله بر مبنای اولویت امتیازات فضلی ناشی از نمره آزمون دانش تخصصی – تربیتی و سایر حوزه های

دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری (دانش حرفه ای)، سنوات تجربه معلمی و مدرک تحصیلی انجام می شود

و در صورت کسب حد نصاب (از سایر امتیازات) لازم برابر آییننامه اجرایی بدواً در یکی از رتبه های
(1) تا (3) قرار می گیرند.

تبصره- زمان توقف موضوع ماده (4) برای مشمولان این ماده که در تاریخ تصویب این قانون در واحدهای

آموزشی و تربیتی اشتغال داشته و دارای حداقل (2) سال سابقه خدمت باشند، برای یک بار ارتقا به رتبه

بالاتر، (4) سال تعیین می شود.

ماده 6- شایستگی های مرتبط با هریک از صلاحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای به تفکیک رتبه

و مصادیق رفتاری و معیارهای عملکردی و شیوه ها و ابزارهای سنجش و ارزیابی هریک از آنها توسط وزارت

تعیین و در شورایعالی آموزش و پرورش تصویب می شود.

ماده 7- برای رتبههای موضوع این قانون، فوقالعاده رتبهبندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین

می شود. فوق العاده مذکور درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر آنان است که به طور

میانگین (25%) بیشتر از میانگین حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در

نظر گرفته می شود. این فوقالعاده به صورت مستمر و مشمول کسور بازنشستگی است. درصدهای فوق العاده
هریک از رتبه های موضوع این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین خواهد شد.

تبصره معلمانی که قبل از تصویب این قانون بازنشسته شده اند، مشمول این ماده نخواهند بود و مانند

سایر کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، تابع احکام قانون مذکور خواهند بود.

ماده 8- معلمان شاغل در واحدهای غیر آموزشی و غیر تربیتی و شاغلین در پست های اداری مصوب

مشمول این قانون نیستند.

ماده 9- مراحل رتبه بندی از مرحله سنجش و ارزیابی صلاحیت های معلمی تا برقراری فوق العاده

رتبه بندی متناسب با اعتبارات پیش بینی شده در لوایح بودجه سنواتی اجرا خواهد شد.

ماده 10 آیین نامه اجرایی این قانون، شامل ساختار اجرایی، نظام سنجش و ارزیابی، شرایط و ویژگی های

هر رتبه و نحوه انجام کار و نظارت بر آن حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک

وزارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

منبع: تسنیم

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *