حداقل نمره برای ورود به رشته ها چند است ؟

? حداقل نمره برای ورود به رشته ها

ورود به هریک از شاخه ها و رشته های تحصیلی نیازمند ورود به حداقل نمرات دروس تخصصی پایانی نوبت دوم (نمره خرداد یا همان نمره برگه خردادماه) مربوط به آن رشته می باشد. به عبارت دیگر در صورت عدم ورود به حداقل میانگین دروس تخصصی در سه پایه هفتم، هشتم و نهم (هفتم و هشتم با ضریب 1 و نهم با ضریب 3) برای رشته ها ، سایر عوامل و ملاک های هدایت تحصیلی آن دانش آموز در تنظیم نمون برگ هدایت تحصیلی بی اثر خواهد بود و اولین شرط ورود به رشته به دست آوردن حداقل نمره است.

توضیح: یعنی اگر دانش آموز میانگین لازم دروس اعلام شده زیر را ورود به نکند بقیه امتیازها ( 10 امتیاز نظر دانش آمو ز- 30 امتیاز آزمون مشاوره ای – 10 امتیاز نظر دبیر- 5 امتیاز نظر والدین – 10 امتیاز نظر مشاور و 35 امتیاز عملکرد تحصیلی) حتی در صورت امتیاز بالا بی اثر خواهد بود و در فرم هدایت تحصیلی 6 و 7 هاشور _ به معنای عدم ورود به رشته _ زده می شود.

? حداقل نمره برای ورود به رشته  – ورود به رشته ریاضی
” میانگین نمرات پایه هفتم، هشتم و نهم دانش آموز “
☘️ درس ریاضی 14
☘️ درس علوم 13

حداقل نمره برای ورود به رشته  – ورود به رشته علوم تجربی
☘️ درس ریاضی 13
☘️ درس علوم 14

حداقل نمره برای ورود به رشته  – ورود به رشته علوم انسانی
☘️ درس زبان و ادبیات فارسی 14
☘️ درس مطالعات اجتماعی 13
☘️ درس عربی 12

حداقل نمره برای ورود به رشته  – ورود به فنی حرفه ای ( صنعت و هنر )
☘️ درس ریاضی و علوم 10
☘️ درس فناوری و هنر 12

حداقل نمره برای ورود به رشته  – ورود به فنی و حرفه ای (خدمات)
☘️ درس ریاضی 10
☘️ درس فناوری و هنر 12

حداقل نمره برای ورود به رشته  – ورود به فنی و حرفه ای ( کشاورزی )
☘️ درس علوم 10
☘️ درس فناوری و هنر 12

? حداقل نمره برای ورود به رشته  – ورود به کار و دانش (صنعت)
☘️ درس ریاضی و هنر 10
☘️ درس فناوری 12

حداقل نمره برای ورود به رشته  – ورود به کار و دانش ( خدمات و هنر )
☘️ درس ریاضی 10
☘️ درس فناوری و هنر 12

حداقل نمره برای ورود به رشته  – ورود به کارودانش ( کشاورزی )
☘️ درس علوم و هنر 10
☘️ درس فناوری 12

مثال: اگر دانش آموزی میانگین نمره ریاضی 13 شود رشته علوم ریاضی را ورود به نکرده است.
یادآوری:
? تأثیر تمامی نمرات متوسطه دوره اول دانش آموز با ضرایب اختصاصی هر یک از آنها در زمینه ها و رشته های تحصیلی بر اساس نمرات پایانی نوبت دوم (خردادماه) پایه های هفتم، هشتم و نهم صورت می گیرد و در سیستم ثبت می شود.
? ورود به این نمرات به معنای صلاحیت ورود به رشته نیست، بلکه به معنای ورود به رشته و جز رشته های انتخابی شماست.
? با ذکر منبع به دوستان یا دانش آموزان خود اطلاع رسانی کنید.
………………………?………………….

نحوه محاسبه  حداقل نمره ورود به رشته ها

? #انتخاب_رشته_نهم

حداقل نمره در قسمت قبلی نوشته شده است و نحوه محاسبه نمره بدین صورت خواهد بود:
☘️ نمره پایه هفتم با ضریب 1
☘️ نمره پایه هشتم با ضریب 1
☘️ نمره پایه نهم با ضریب 3

یادآوری:
نمره پایانی خرداد ماه ( نمره برگه امتحانی ) ملاک خواهد بود و نمرات مستمر و پایانی اول و مستمر دوم محاسبه نمی شود.

مثال:
اگر دانش آموزی نمرات زیر را در درس ریاضی بدست بیاورد نمره ملاک انتخاب رشته چند خواهد بود؟
? سال هفتم 16
? سال هشتم 14
? سال نهم 10

محاسبه:
سال هفتم ضربدر 1
سال هشتم ضربدر 1
سال نهم ضربدر 3
و نمره 16 و 14 و 30 جمع می شوند و بر ضریب 5 تقسیم خواهد شد که نمره 12 بدست می آید.