ابو جعفر محمد ایوب حاسب طبری

حکیم و دانشمند ایرانی در قرن پنجم هجری و از جمله ریاضیدانانی بوده است که در علم حساب و هندسه

   کارهای بزرگی انجام داده است. از جمله آثار ایشان می توان به کتاب مفاتیح المعاملات اشاره

کرد.مسئله زیر در کتاب مفاتیح المعاملات آمده است.


بازرگانی یک درهم به غلامش داد و گفت برو به اندازه ی یک درهم خربزه بخرو به باربر بده تا 

بیاورد.هزینه ی بیست خربزه یک درهم است و باربر برای رساندن شصت خربزه یک درهم

دریافت می کند. غلام رفت و خربزه خرید و به همراه باربر آورد. او چند خربزه آورده است؟