ریاضی هفتم ، ریاضی هشتم و ریاضی نهم ویژه دبیران ویرایش 1400 منتشر شد . لازم به ذکر است در صورت نیاز به ارتباط با پشتیبانی از طریق تیکت یا واتساپ شماره بالای سایت در خدمتیم . مدت زمان پاسخگویی ۱ تا ۳ روز کاری
0
03191010280
محتوای فصل هشتم
کره در جعبه

چهارکره در یک جعبه

5

رسم 5 ضلعی منتظم در دایره

6

رسم 6 ضلعی منتظم

حجم مخروط

حجم مخروط

حجم هرم

حجم هرم

مساحت کره

مساحت کره

حجم کره

حجم کره

فصل 8 ریاضی نهم

آموزش حجم و مساحت _ فصل هشت ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل هشت ریاضی نهم " حجم و مساحت کره  " صفحه های 131 تا 133 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل هشت ریاضی نهم " ...
فصل 8 ریاضی هشتم

آموزش آمار و احتمال _ فصل هشت ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل هشت ریاضی هشتم " دسته بندی داده ها " صفحه های 120 تا 122 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل هشت ریاضی هشتم " دسته ...
فصل 8 ریاضی هفتم

آموزش بردار و مختصات _ فصل هشتم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 8 ریاضی هفتم " پاره خط جهت دار " صفحه های 98 تا 99 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 8 ریاضی هفتم " پاره ...
1 2