0
لیست مطالب
دستگاه معادلات خطی

دستگاه معادلات خطی

ویدیوی حل دستگاه معادلات خطی روش ترسیم روش حذفی روش جایگزینی
رسم خط

رسم خط

رسم خط به دو روش نقطه یابی و استفاده از شیب و عرض از مبدأ
رادیکال ۵

نمایش اعداد رادیکالی روی محور ۲

در این ویدیو نمایش اعداد رادیکال 5 و چند مثال دیگر را خواهید دید
رادیکال ۲ روی محور

نمایش اعداد رادیکالی روی محور ۱

در این ویدیو نمایش عدد رادیکال 2 را می بینید
اشتراک دو خط اینترنت

دستگاه معادلات خطی

در این ویدیو فعالیت شماره 1 صفحه 108 را مشاهده می کنید
شیب و عرض از مبدأ

تغییرات شیب و عرض از مبدأ

مشاهده ویدیوی تغییرات شیب و عرض از مبدأ
وجه رنگی مکعب

مکعب رنگی

در این ویدیو پاسخ سوال 8 صفحه 78 ریاضی هفتم را با انیمیشن می بینید
پاور تصویر شاخص

دید از جهت های مختلف

در این ویدیو دیدازجهت های مختلف شکل سوال 5 صفه 81 کتاب ریاضی هفتم را می بینید
دید از جهت های مختلف

دید از جهت های مختلف

در این ویدیو کوتاه دید از جهت های مختلف شکل صفحه 81 کتاب ریاضی هفتم ، سوال 8 را مشاهده می کنید   زمان : 30 ثانیه
رابطه فیثاغورس

رابطه فیثاغورس

در این ویدیو با انیمیشن رابطه فیثاغورس را مشاهده می کنید همچنین سوال 2 صفحه 85 کتاب ریاضی هشتم
1 2 3