0
03191010280
محتوای نهم
کره در جعبه

چهارکره در یک جعبه

حجم مخروط

حجم مخروط

حجم هرم

حجم هرم

مساحت کره

مساحت کره

حجم کره

حجم کره

روش مطالعه ریاضی

روش مطالعه ریاضی

فصل 8 ریاضی نهم

آموزش حجم و مساحت _ فصل هشت ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل هشت ریاضی نهم " حجم و مساحت کره  " صفحه های 131 تا 133 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل هشت ریاضی نهم " ...
فصل 6 ریاضی نهم

آموزش خط و معادله های خطی _ فصل شش ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل شش ریاضی نهم " معادله خط " صفحه های 96 تا 100 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل شش ریاضی نهم " معادله خط ...
فصل 5 ریاضی نهم

آموزش عبارت‌های جبری _ فصل پنج ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل پنج ریاضی نهم " عبارت های جبری و مفهوم اتحاد " صفحه های 79 تا 84 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل پنج ریاضی ...
فصل 4 ریاضی نهم

آموزش توان و ریشه _ فصل چهارم ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل چهارم ریاضی نهم " توان صحیح " صفحه های 60 تا 63 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل چهارم ریاضی نهم " توان صحیح ...
1 2