ریاضی هفتم ، ریاضی هشتم و ریاضی نهم ویژه دبیران ویرایش 1400 منتشر شد . لازم به ذکر است در صورت نیاز به ارتباط با پشتیبانی از طریق تیکت یا واتساپ شماره بالای سایت در خدمتیم . مدت زمان پاسخگویی ۱ تا ۳ روز کاری
0
03191010280
محتوای هشتم
5

رسم 5 ضلعی منتظم در دایره

6

رسم 6 ضلعی منتظم

روش مطالعه ریاضی

روش مطالعه ریاضی

فصل 9 ریاضی هشتم

آموزش دایره _ فصل نهم ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل نهم ریاضی هشتم " خط و دایره " صفحه های 138 تا 141 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل نهم ریاضی هشتم " خط و ...
فصل 8 ریاضی هشتم

آموزش آمار و احتمال _ فصل هشت ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل هشت ریاضی هشتم " دسته بندی داده ها " صفحه های 120 تا 122 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل هشت ریاضی هشتم " دسته ...
فصل 6ریاضی هشتم

آموزش مثلث _ فصل شش ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل شش ریاضی هشتم " رابطه فیثاغورس " صفحه های 84 تا 87 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل شش ریاضی هشتم " رابطه فیثاغورس " ...
فصل 5 ریاضی هشتم

آموزش بردار و مختصات _ فصل پنج ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل پنج ریاضی هشتم " جمع بردارها " صفحه های 70 تا 73 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل پنج ریاضی هشتم " جمع بردارها " ...
فصل 4 ریاضی هشتم

آموزش جبر و معادله _ فصل چهار ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل چهار ریاضی هشتم " ساده کردن عبارت های جبری " صفحه های 52 تا 54 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل چهار ریاضی هشتم " ...
فصل 3 ریاضی هشتم

آموزش چند ضلعی ها _ فصل سوم ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل سوم ریاضی هشتم " چندضلعی ها و تقارن " صفحه های 30 تا 33 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل سوم ریاضی هشتم " چندضلعی ...
فصل 2ریاضی هشتم

آموزش عددهای اول _ فصل دوم ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل دوم ریاضی هشتم " عددهای اول " صفحه های 20 تا 22 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل دوم ریاضی هشتم " عددهای اول " ...
1 2