×
دانلود
رایگان

سوالات ریاضی نهم نوبت اول(98)

اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافه شد
اصفهان – دبیرستان علی دهخدایی
اصفهان – دبیرستان شهید احمد فروغی
اصفهان – دبیرستان غیر دولتی پسرانه
سما۳ آقای منزه
بندر لنگه – دبیرستان غیر دولتی معارف-آقای رحیمی
کرج – باهنر۱
تربت حیدریه – شهید بهشتی
بیرجند – شاهد
بناب – آموزشگاه فشنگچی
گناباد- هاشمی نژاد
حکمت دانش
جهرم – البرز
مازندران – بند پی
غیر دولتی سما
خرم آباد – سارا
شهر کرد -کاشانی
شاهرود – فروغ دانش
تبریز – مبتکران
زنجان – مهدیه ۱
سیستان و بلو چستان -شهید رزمجو مقدم

دانلود
ریاضی نویت اول هشتم
رایگان

سوالات ریاضی هشتم نوبت اول(98)

اضافه شد
اصفهان – دبیرستان علی دهخدایی
آقای سلطانی
اصفهان – دبیرستان شهید احمد فروغی
اصفهان – دبیرستان غیر دولتی پسرانه
سما ۳ آقای منزه
دبیرستان غیر دولتی معارف بندر لنگه – آقای رحیمی
جهرم – دبیرستان شاهد – خانم قربان جهرمی
خرم آباد – شهید بهشتی
بیجار – یاران امام
بناب – شهید تقی بور
مازندران – بند پی شرقی
دبیرستان غیر دولتی مهرانه
تربت جام – خضراء
سیستان وبلوچستان – شهید رزمجو مقدم
شهر کرد – شایستگان

دانلود
رایگان

سوالات ریاضی هفتم نوبت اول دی ماه 98

اضافه شد- پاسخنامه
اصفهان – دبیرستان علی دهخدایی
اصفهان – دبیرستان شهید احمد فروغی
اصفهان – دبیرستان غیر دولتی پسرانه سما ۳ آقای منزه
اصفهان – دبیرستان غیر دولتی باقرالعلوم  آقای منزه
دبیرستان غیر دولتی معارف بندر لنگه – آقای رحیمی
جهرم – دبیرستان شاهد- خانم قربان جهرمی
دبیرستان شهید بابایی قزوین(سمپادی)
فرزانگان ۵ هشتگرد(سمپادی)
فرزانگان -خرم آباد(سمپادی)
بیجار- مدرسه یاران امام
بناب -شهید تقی پور
مازندران -بند پی شرقی
تربت جام -فرزانگان(سمپادی)
سیستان و بلوچستان -شهید رزمجو
غیر دولتی سما
غیر دولتی شایستگان – شهر کرد
یزد -ناحیه یک

دانلود
رایگان

سوال امتحانی ریاضی و آمار(1) نوبت اول

سوال امتحان
ریاضی و آمار(۱)
۳نمونه سوال نوبت اول
۴نمونه سوال نوبت اول

دانلود
رایگان

سوال امتحانی هندسه 1 نوبت اول

سوال هندسه ۱ پایه دهم
رشته ریاضی
۸نمونه سوال نوبت اول
۹ نمونه سوال نوبت اول

دانلود
نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نهم نوبت اول
رایگان

نمونه سوال امتحانی آمادگی دفاعی نهم نوبت اول

سوال آمادگی دفاعی
۳نمونه سوال سری اول
۳نمونه سوال سری دوم
نمونه سوال سری سوم

دانلود
رایگان

نمونه سوال امتحانی عربی نهم نوبت اول

سوال عربی نهم
۳نمونه سوال نوبت اول
۴نمونه سوال نوبت اول
۵نمونه سوال نوبت اول
۶نمونه سوال نوبت اول

دانلود
رایگان

نمونه سوال امتحانی عربی هشتم نوبت اول

سوال عربی هشتم
۱نمونه سوال امتحانی
۳نمونه سوال امتحانی
۴نمونه سوال امتحانی
۵نمونه سوال امتحانی
۶نمونه سوال امتحانی

دانلود
رایگان

نمونه سوال امتحانی عربی هفتم نوبت اول

سوال امتحان عربی
۲نمونه سوال نوبت اول
۳نمونه سوال نوبت اول
۵نمونه سوال نوبت اول
۶ نمونه سوال نوبت اول

دانلود
رایگان

نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتماعی هشتم نوبت اول

سوال امتحانی
۶ نمونه سوال امتحانی سری اول

۶ نمونه سوال امتحانی سری دوم

۶ نمونه سوال امتحانی سری سوم

0