خرید
2,000 تومان

آموزش جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم اعداد صحیح

یکی از موضوعات بنیادی در مقطع متوسطه ی اول انجام عملیات بین اعداد صحیح است. هدف این نرم افزار بهره گیری از […]