توضیحات محصول

آزمونک فصل اول درس دوم عدد نویسی پایه ششم

مفهوم عدد

مفهوم عدد اولین مفهومی هست که دانش آموزان در جریان یادگیری ریاضی با آن آشنا می شوند.
همچنین انتزاعی ترین مفهومی هست که انسان آن را کشف کرده است. پیدایش اولیه عدد توسط انسان
در ابتدا برای استفاده از آن برای شمارش بود ولی به مرور برای جنبه های دیگر مورد استفاده قرارمی گیرد

با توجه به اینکه در بخش عددنویسی، طبقه میلیارد معرفی میشود و هدف اصلی این درس
ایجاد درک از بزرگی عددهای طبقه میلیارد است، می توان با مثال های مختلف ازجمله جمعیت
کشورها، قار هها و کل جهان و یا تعداد سیار هها، ستار هها و کهکشان، تلاش کرد تا این تصور ذهنی دردانش اموزان ایجاد می شود

نسبت طلایی

«نسبت طلایی » عددی است که هر شکلی به هر میزانی که نسبت اجزایش به این عدد نزدیک تر باشد، از زیبایی قابل توجهی
برخوردار است و نسبت به شکل های هم نوع خود که این نسبت در آنها رعایت نشده است، خوشایندتر می باشد. مقدار این عدد )نسبت طلایی(
تا ٣٠ رقم اعشار به صورت روبه رو است: ۶۱۸۰۳۳۹۸۸۷۴۹۸۹۴۸۴۸۲۰۴۵۸۶۸۳۴۳۶۵ /۱

مفاهیم اعداد

۱-کاردینالیتی:

از این مفهوم عدد برای به دست آوردن و نمایش تعداد اعضای یک
مجموعه استفاده می شود. به عنوان مثال در ظرفی که ۴ سیب وجود دارد، عدد ۴، بیان کنندهٔ تعدادعضوهای این مجموعه (بشقاب) است.

۲-اردینالیتی:

این مفهوم برای بیان ترتیب اشیا و
جایگاه قرار گرفتن آن در یک ردیف استفاده می شود.به عنوان نمونه،
در حروف الفبای فارسی، حرف «ت »
چهارمین حرف از حروف الفبای فارسی هست.

آزمونک فصل اول درس دوم عدد نویسی پایه ششم


معرفی طبقات اعداد

علاوه بر درک جنبه های مختلف مفهوم عدد توسط دانش آموزان به این نکته باید توجه شود که
در معرفی هر طبقه از اعداد موارد زیر نیز به همراه آن ارائه می شود:
۱ معرفی مفهوم اعداد با استفاده از وسایل و موارد عینی مختلف )با استفاده از مکعب های
کوئیزنر، چینه ها، پول و چرتکه(
۲ معرفی نحوه عدد نویسی به عدد و حروف
۳ نمایش اعداد در جدول ارزش مکانی
۴ گسترده نویسی اعداد
۵ تقریب زدن اعداد به دو روش قطع کردن و گردن کردن )بدون اشاره به نام آنها(
۶ مقایسه اعداد.