توضیحات محصول

دبیرستان های فرهنگ دوره دوم ۹۸-۹۷

ورودی انرژی اتمی  ۹۵-۹۴