توضیحات محصول

ریاضیات کانگوروسال های 2015-2017

همراه پاسخنامه تشریحی

گروه 1: پایۀ اول و دوم ابتدایی

گروه 2: پایۀ سوم و چهارم ابتدایی

گروه 3: پایۀ پنجم و ششم ابتدایی

گروه 4: پایۀ هفتم و هشتم 

گروه 5: پایۀ نهم و دهم

گروه 6: پایۀ یازدهم و دوازدهم