توضیحات محصول

ریاضیات کانگوروسال های ۲۰۱۵-۲۰۱۷

همراه پاسخنامه تشریحی

گروه ۱: پایۀ اول و دوم ابتدایی

گروه ۲: پایۀ سوم و چهارم ابتدایی

گروه ۳: پایۀ پنجم و ششم ابتدایی

گروه ۴: پایۀ هفتم و هشتم 

گروه ۵: پایۀ نهم و دهم

گروه ۶: پایۀ یازدهم و دوازدهم

نوع فایل آزمون
نوع آموزش/ آزمون سوالات تستی
نوع نوشته کامل تایپ شده
سیستم عامل مورد نیاز Array
برنامه های مورد نیاز Array