مطالب ریاضی هفتم

توضیحات محصول

 فصل ششم ریاضی هفتم- سطح و حجم

اهمّیت بسته بندی محصولات غذایی کمتر از اهمّیت تولید آن محصول نیست. برای
مثال در بسته بندی شیرینی و شکلات کیفیت و ظاهر بسته بندی در فروش آن تأثیر زیادی
دارد. یکی از موضوعات مهم در این بسته بندی ها رابطهٔ بین سطح و حجمی است که با آن
سطح ساخته می شود.

حجم های هندسی
محاسبۀ حجم های منشوری
مساحت جانبی و کل
حجم و سطح

برای تهیه مجموعه کامل  آموزشی دکمه زیر را انتخاب نمایید