آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان های مختلف

توضیحات محصول

آزمون پیشرفت تحصیلی

پيشرفت تحصيلي از شاخص هاي مهم ارزيابي نوجوانان در مدرسه است و مي تواند با عوامل بسياري از جمله سازگاري مرتبط باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه پيشرفت تحصيلي و مولفه هاي سازگاري در دانش آموزان انجام گرفته است.

نمونه پژوهش دانش آموزان شهر کاشان

نمونه پژوهش شامل 380 دانش آموز دختر و پسر دبيرستانهاي شهر کاشان بود که به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. به منظور جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه سازگاري بل استفاده گرديد. جهت تجزيه و تحليل داده ها آزمون همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون گام به گام و آزمون تفاوت ميانگينها محاسبه شد.

و در ادامه آن  …

نتايج نشان داد که بين پيشرفت تحصيلي، سازگاري در خانه و سازگاري تحصيلي دانش آموزان دختر ارتباط معناداري وجود دارد.

آزمون پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی

همچنين نتايج نشان داد که بين پيشرفت تحصيلي و سازگاري تحصيلي دانش آموزان پسر ارتباط معناداري وجود دارد. نتايج بيانگر اين بود که بين سازگاري هيجاني و سازگاري سلامت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود دارد.

اهميت مجموعه عوامل خانوادگي و آموزشگاهي

با توجه به اهميت مجموعه عوامل خانوادگي و آموزشگاهي مرتبط با سازگاري و عملکرد تحصيلي، لازم است والدين و مربيان درباره ويژگيهاي نوجوانان شناخت کافي داشته باشند و با افزايش اگاهي نوجوانان به ارتقاي مهارتهاي سازگاري کمک نمايند.

 

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی هفتم  دکمه زیر را انتخاب نمایید

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی هشتم  دکمه زیر را انتخاب نمایید

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی نهم دکمه زیر را انتخاب نمایید

  • عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما