آزمون پیشرفت تحصیلی دانش آموزان استان های مختلف

توضیحات محصول

آزمون پیشرفت تحصیلی

پیشرفت تحصیلی از شاخص های مهم ارزیابی نوجوانان در مدرسه است و می تواند با عوامل بسیاری از جمله سازگاری مرتبط باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه پیشرفت تحصیلی و مولفه های سازگاری در دانش آموزان انجام گرفته است.

نمونه پژوهش دانش آموزان شهر کاشان

نمونه پژوهش شامل ۳۸۰ دانش آموز دختر و پسر دبیرستانهای شهر کاشان بود که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سازگاری بل استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون تفاوت میانگینها محاسبه شد.

و در ادامه آن  …

نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی، سازگاری در خانه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دختر ارتباط معناداری وجود دارد.

آزمون پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی

همچنین نتایج نشان داد که بین پیشرفت تحصیلی و سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج بیانگر این بود که بین سازگاری هیجانی و سازگاری سلامت دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد.

اهمیت مجموعه عوامل خانوادگی و آموزشگاهی

با توجه به اهمیت مجموعه عوامل خانوادگی و آموزشگاهی مرتبط با سازگاری و عملکرد تحصیلی، لازم است والدین و مربیان درباره ویژگیهای نوجوانان شناخت کافی داشته باشند و با افزایش اگاهی نوجوانان به ارتقای مهارتهای سازگاری کمک نمایند.

 

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی هفتم  دکمه زیر را انتخاب نمایید

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی هشتم  دکمه زیر را انتخاب نمایید

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی نهم دکمه زیر را انتخاب نمایید