دبیرخانه کشوری کیفیت‌بخشی به فرآِیند آموزش درس ریاضی دوره‌ی متوسطه اول

توضیحات محصول

دبیرخانه کشوری ریاضی متوسطه اول

دبیرخانه کشوری کیفیت‌بخشی به فرآِیند آموزش درس ریاضی دوره‌ی متوسطه اول،

مستقر در استان زنجان

اهداف گروه آموزش ریاضی متوسطه اول

۱. پشتیبانی علمی – موضوعی از گروه های آموزش ریاضی استان ها مبتنی بر رویکردهای سند تحول بنیادین و برنامه ی درسی ملی
۲. بهره گیری حداکثری از ظرفیت های مجازی در انجام وظایف
۳. طراحی برنامه ها با توجه به شرح وظایف دبیرخانه های کشوری کیفیت بخشی به موضوعات درسی

جهت ورود به سایت دبیرخانه ودریافت ویدیو های مرتبط با فراخوان دکمه زیر راانتخاب کنید