ریاضی ریاضی نهم

توضیحات محصول

مطالب فصل پنجم ریاضی نهم

عبارتهای جبری

عبارت های جبری کاربردهای فراوانی دارند، به طور مثال رابطۀ فیثاغورس در
مثلث های قائم الزاویه یک تساوی بین دو عبارت جبری است که از آن در محاسبات
هندسی استفاده می شود.

نگاه کلی به فصل
درس اوّل: یادآوری و تکمیل مطالب مربوط به یک جمله ای ها و چند جمله ای ها است. در
این قسمت عبارت هایی که یک جمله ای محسوب نمی شوند مورد بررسی قرار می گیرند در ادامه یک
جمله ای های متشابه، درجه یک جمله ای، یک جمله ای های غیرمتشابه و چند جمله ای ها تعریف دقیق
شده و مثال هایی آورده شده است.
همچنین به معرفی اتحاد پرداخته و تفاوت بین اتحاد و معادله را با انجام یک فعالیت بررسی
خواهیم کرد. سپس اتحاد مربع دوجمله ای و مفهوم تجزیه و تجزیه چند جمله ای ها به کمک اتحادها
در این درس آمده است.

ادامه مطالب فصل پنجم ریاضی نهم

درس دوم: در ادامه درس اوّل اتحاد مربع سه جمله ای، مزدوج و یک جمله مشترک آمده
است. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که در اثبات اتحادها از استدلال جبری و تعبیر
هندسی استفاده شده است و دانش آموز باید بتواند اتحادهای جبری را به صورت یک عبارت کلامی
بیان کند. در ادامه تجزیه چند جمله ای ها به کمک اتحادهای مزدوج و یک جمله مشترک با انجام چند
فعالیت بررسی شده و اتحاد مربع دو جمله ای به عنوان حالت خاصی از اتحاد یک جمله مشترک آمده
است.

ادامه مطالب فصل پنجم ریاضی نهم

درس سوم: مفهوم نابرابری و تعریف آن بیان می شود. باید توجه داشت که این تعریف یک
رابطهٔ دوسویه است و از هر دو طرف آن استفاده می شود.
a > b ⇔ Ǝ p >0:a = b +p
پس مفهوم » ≤ « و نامساوی مضاعف مطرح شده است. در ادامه خواص نابرابرها با استفاده
ازیک فعالیت به صورت استدلال استقرایی مطرح شده است. می توان خواص نابرابری ها را به کمک
تعریف آن اثبات کرد که در قسمت دانستنی برای معلم، خواهیم آورد.
در قسمت آخر مفهوم نامعادله یک مجهولی درجه اوّل و روش حل آن با استفاده از خواص
نابرابرها آمده است و مجموعهٔ جواب نامعادله با بررسی چند مثال خاتمه بخش این فصل است.

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی ریاضی نهم  دکمه زیر را انتخاب نمایید