ریاضی هشتم

توضیحات محصول

مطالب فصل پنجم ریاضی هشتم

بردار و مختصات

درس اول: جمع بردارها
درس دوم: ضرب عدد در بردار
درس سوم: بردارهای واحد مختصات

مرتبط با این مطلب 

  1. مطالب فصل ششم ریاضی هشتم
  2. مجموعه جامع آموزش ریاضی هشتم 
  3. نمونه سوال فصل به فصل ریاضی هشتم با پاسخ

بردار

بر دار پاره خطی جهت دار که دارای اندازه و راستا می باشد.

بردار مساوی

اگر بر دار ها هم راستا ، هم جهت و هم اندازه باشند باهم مساوی اند.

بردار قرینه

اگر بر دار ها هم راستا ، هم اندازه و خلاف جهت یکدیگر باشند قرینه ی یکدیگرند.

بردار برآیند

به جمع چند بر دار بر دار برآیند یا حاصل جمع می گویند.

ادامه مطالب فصل پنجم ریاضی هشتم

جمع بر دارها

  1. روش مثلثی

  2. روش متوازی الاضلاعی

روش مثلثی در رسم هندسی

اگر بر دار ها به صورت متوالی پشت سرهم رسم شوند برآیند آنها به این صورت رسم می شود که ابتدای اولی را به انتهای آخری وصل می کنیم.

روش متوازی الاضلاعی در رسم هندسی

اگر بر دار ها هم ابتدا رسم شوند برآیند آنها به این صورت رسم می شود که ابتدا را به انتهای بر دارهای فرضی وصل می کنیم.

جمع مختصات

در جمع مختصاتی طول ها را با هم و عرض ها را با هم جمع می کنیم.

برای تهیه اسلاید های آموزشی دکمه زیر را انتخاب نمایید