ریاضی ریاضی نهم

توضیحات محصول

عبارت های گویا

(مطالب فصل هفتم ریاضی نهم)

درس اوّل: معرفی و ساده کردن عبارت های گویا
درس دوم: محاسبات عبارت های گویا 
درس سوم: تقسیم چندجمله ای ها

 

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی نهم دکمه زیر را انتخاب نمایید