ریاضی ریاضی نهم

توضیحات محصول

حجم و مساحت

مطالب فصل هشتم ریاضی نهم

درس اوّل: حجم و مساحت کره 
درس دوم: حجم هرم و مخروط
درس سوم: سطح و حجم

 

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی کتاب ریاضی نهم دکمه زیر را انتخاب نمایید