مطالب ریاضی هفتم

توضیحات محصول

 فصل نهم ریاضی هفتم

آمار و احتمال

جمع آوری، تفسیر و تحلیل اطّلاعات و داده های آماری

به تصمیم گیری و همچنین پیش بینی وقایع کمک می کند.

برای مثال یک کارشناس هواشناسی با کمک علم های

آمار و احتمال وضعیت هوا را پیش بینی می کند.

  • جمع آوری و نمایش داده ها
  • نمودارها و تفسیر نتیجه ها
  • احتمال یا اندازه گیری شانس
  • احتمال و تجربه

برای تهیه پاورپوینت های آموزشی دکمه زیر را انتخاب نمایید