• دوره دوم پاسخ نامه دارد (کلید)

    • پاسخ نامه دارد (تشریحی ریاضی)