ادامه مطلب
4 دی 1397

حداقل نمره برای ورود به رشته ها چند است ؟

? حداقل نمره برای ورود به رشته ها ورود به هریک از شاخه ها و رشته های تحصیلی نیازمند ورود به حداقل […]