0
03191010280
محتوای اندازه گیری
فصل پنجم ریاضی ششم

آموزش اندازه گیری _ فصل پنج کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 5 ریاضی ششم یعنی " طول و سطح  " صفحه های 88 تا 91 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 5 ریاضی ششم در این ویدیو تمرین درس ...