0
03191010280
لیست مطالب
فصل 3 ریاضی هشتم

آموزش چند ضلعی ها _ فصل سوم ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل سوم ریاضی هشتم " چندضلعی ها و تقارن " صفحه های 30 تا 33 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل سوم ریاضی هشتم " چندضلعی ...
فصل چهارم ریاضی ششم

آموزش تقارن و مختصات _فصل چهارم ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 4  ریاضی ششم یعنی " مرکز تقارن و تقارن مرکزی " صفحه های 64 تا 68 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 4 ریاضی ششم در این ویدیو ...
6

تبدیلات متوالی روی مثلث