0
03191010280
لیست مطالب
فصل7ریاضی هفتم

آموزش توان و جذر _ فصل هفت کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول یعنی " توان " صفحه های 84 و 85 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 7 ریاضی هفتم در این ویدیو تمرین درس اول یعنی " تمرین صفحه 86 ...
فصل هفت-7 ریاضی هشتم

آموزش توان و جذر _ فصل هفت کتاب ریاضی هشتم

  درس اول فصل 7 ریاضی هشتم در این ویدیو درس اول یعنی " توان " صفحه های 102 و 103 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است . تمرین درس اول فصل 7 ریاضی هشتم در این ویدیو ...
جذر تقریبی

آموزش جذر تقریبی _ ریاضی هشتم

در این ویدیو فعالیت صفحه 110کتاب ریاضی هشتم در مورد جذر تقریبی را کامل مشاهده می کنید.