0
لیست مطالب
حجم مخروط

حجم مخروط

حجم هرم

حجم هرم

حجم کره

حجم کره

فصل 8 ریاضی نهم

آموزش حجم و مساحت _ فصل هشت ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل هشت ریاضی نهم " حجم و مساحت کره  " صفحه های 131 تا 133 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل هشت ریاضی نهم " ...
فصل 6 ریاضی هفتم

آموزش سطح و حجم _ فصل ششم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های هندسی " صفحه های 70 تا 71 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های ...
وجه رنگی مکعب

سوال مربوط به مکعب رنگ شده فصل 6 کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو پاسخ سوال 8 صفحه 78 ریاضی هفتم را با انیمیشن می بینید
پاور تصویر شاخص

مشاهده دید از جهت های مختلف(1) فصل 6 کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو دیدازجهت های مختلف شکل سوال 5 صفه 81 کتاب ریاضی هفتم را می بینید
6

آموزش رابطه حجم منشور (2) فصل 6 کتاب ریاضی هفتم

دو تا ویدیو در رابطه با حجم منشور تهیه شده حتماً هر دو را مشاهده بفرمائید. در این ویدیو(شماره 2) رابطه حجم منشور را با شکل می بینید . زمان : 7 دقیقه  مشاهده ویدیو(شماره 1) زمان : 3 دقیقه ...
6

آموزش رابطه حجم منشور (1) فصل 6 کتاب ریاضی هفتم

دو تا ویدیو در رابطه با حجم منشور تهیه شده حتماً هر دو را مشاهده بفرمائید. در این ویدیو(شماره 1) رابطه حجم منشور را با شکل می بینید . زمان : 3 دقیقه و 45 ثانیه   مشاهده ویدیو(شماره 2) ...