0
03191010280
لیست مطالب
فصل 8 ریاضی نهم

آموزش حجم و مساحت _ فصل هشت ریاضی نهم

در این ویدیو درس اول  فصل هشت ریاضی نهم " حجم و مساحت کره  " صفحه های 131 تا 133 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است   در این ویدیو تمرین درس اول  فصل هشت ریاضی نهم " ...
فصل 6 ریاضی هفتم

آموزش سطح و حجم _ فصل ششم کتاب ریاضی هفتم

در این ویدیو درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های هندسی " صفحه های 70 تا 71 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل 6 ریاضی هفتم " حجم های ...
فصل پنجم ریاضی ششم

آموزش اندازه گیری _ فصل پنج کتاب ریاضی ششم

در این ویدیو درس اول فصل 5 ریاضی ششم یعنی " طول و سطح  " صفحه های 88 تا 91 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است تمرین درس اول فصل 5 ریاضی ششم در این ویدیو تمرین درس ...