0
03191010280
محتوای مثلث-قائم الزاویه
فصل 6ریاضی هشتم

آموزش مثلث _ فصل شش ریاضی هشتم

در این ویدیو درس اول  فصل شش ریاضی هشتم " رابطه فیثاغورس " صفحه های 84 تا 87 مطابق با کتاب درسی  توضیح داده شده است در این ویدیو تمرین درس اول  فصل شش ریاضی هشتم " رابطه فیثاغورس " ...
رابطه فیثاغورس

آموزش رابطه فیثاغورس فصل 6 کتاب ریاضی هشتم

در این ویدیو با انیمیشن رابطه فیثاغورس را مشاهده می کنید همچنین سوال 2 صفحه 85 کتاب ریاضی هشتم