کد تخفیف : yalda

چنین بود تا بود گردان سپهر

گهی پر ز درد و گهی پر ز مهر

تو گر باهشی مشمر او را به دوست

کجا دست یابد بدردت پوست

شب اورمزد آمد و ماه دی

ز گفتن بیاسای و بردار می

 

شاهنامه / فردوسی

تا پایان

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه