0
لیست مطالب
۴

معرفی حجم های منشوری

پایه هفتم : در این ویدیو به معرفی حجم های منشوری می پردازیم قاعده منشور وجه های جانبی یال منشور رأس منشور
۴

اتحاد یک پایه مشترک ریاضی نهم (۹)

(ویدیو) معرفی اتحاد یک پایه مشترک  
۷

اتحاد مزدوج

(ویدیو)معرفی اتحاد مزدوج با شکل (2)
۴

اتحاد مزدوج

با تمرین زیاد سعی کنید اتحاد ها را بخاطر بسپارید (ویدیو) معرفی  اتحاد مزدوج با استفاده از شکل
۴

اتحاد مربع سه جمله

اتحاد مربع سه جمله را به کمک شکل ببینید
۴

اتحاد مربع دو جمله ای

اتحاد مربع مجموع دو جمله اتحاد مربع تفاضل دو جمله
۳

پاسخ سوالات تستی فصل دوم ریاضی هشتم

پاسخ سوالات تستی فصل دوم ریاضی هشتم شود قبل از مشاهده ویدیو ، در آزمون شرکت کنید و سپس پاسخ سوالات را ببینید.   شرکت در آزمون
۶

پاسخ سوالات تستی فصل دوم ریاضی هفتم

پاسخ سوالات تستی فصل دوم ریاضی هفتم پیشنهاد می شود قبل از مشاهده ویدیو پاسخ سوالات ، در آزمون شرکت کنید و سپس پاسخ سوالات را ببینید.   شرکت در آزمون
۶

پاسخ سوالات تستی فصل سوم ریاضی هفتم

پاسخ سوالات تستی فصل سوم ریاضی هفتم پیشنهاد می شود قبل از مشاهده ویدیو ، در آزمون شرکت کنید و سپس پاسخ سوالات را ببینید.   شرکت در آزمون
۵

پاسخ سوالات تستی فصل سوم ریاضی هشتم

پاسخ سوالات تستی فصل سوم ریاضی هشتم پیشنهاد می شود قبل از مشاهده ویدیو ، در آزمون شرکت کنید و سپس پاسخ سوالات را ببینید.   شرکت در آزمون
1 2 3 6