ریاضی هشتم متوسطه اول

منوی سریع

اسلایدهای تعاملی

ریاضی هشتم

تحت وب


فصل اول – عدد های صحیح و گویا
فصل دوم – عدد های اول
فصل سوم – چند ضلعی ها
فصل چهارم – جبر و معادله
فصل پنجم – بردار و مختصات
فصل ششم – مثلث
فصل هفتم – توان و جذر
فصل هشتم – آمار و احتمال
فصل نهم – دایره

اسلایدهای تعاملی

ریاضی هشتم

ویندوز


فصل اول – عدد های صحیح و گویا
فصل دوم – عدد های اول
فصل سوم – چند ضلعی ها
فصل چهارم – جبر و معادله
فصل پنجم – بردار و مختصات
فصل ششم – مثلث
فصل هفتم – توان و جذر
فصل هشتم – آمار و احتمال
فصل نهم – دایره

نرم افزار کامل ریاضی هشتم

ویندوز


نرم افزار کامل ریاضی هشتم ( دبیران )
دانش آموزان به زودی
درصورت تمایل به ارسال از طریق پست اینجا کلیک کنید

فیلم تدریس کامل ریاضی هشتم

فصل اول

عددهای صحیح و گویا
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل دوم

عددهای اول
درس اول
درس دوم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم

فصل سوم

چندضلعی‌ها
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
درس پنجم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم
تمرین درس پنجم

فصل چهارم

جبر و معادله
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل پنجم

بردار و مختصات
درس اول
درس دوم
درس سوم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم

فصل ششم

مثلث
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل هفتم

توان و جذر
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
درس پنجم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم
تمرین درس پنجم

فصل هشتم

آمار و احتمال
درس اول
درس دوم
درس سوم
درس چهارم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم
تمرین درس چهارم

فصل نهم

دایره
درس اول
درس دوم
درس سوم
مرور فصل
تمرین درس اول
تمرین درس دوم
تمرین درس سوم

سوالات فصل به فصل ریاضی هشتم

دانلود نمونه سوالات فصل + پاسخ

دانلود سوال فصل 1
دانلود سوال فصل 2
دانلود سوال فصل 3
دانلود سوال فصل 4
دانلود سوال فصل 5
دانلود سوال فصل 6
دانلود سوال فصل 7
دانلود سوال فصل 8
دانلود سوال فصل 9
دانلود پاسخنامه سوال فصل 1
دانلود پاسخنامه سوال فصل 2
دانلود پاسخنامه سوال فصل 3
دانلود پاسخنامه سوال فصل 4
دانلود پاسخنامه سوال فصل 5
دانلود پاسخنامه سوال فصل 6
دانلود پاسخنامه سوال فصل 7
دانلود پاسخنامه سوال فصل 8
دانلود پاسخنامه سوال فصل 9
پاسخنامه آزمون فصل 1 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 2 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 3 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 4 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 5 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 6 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 7 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 8 (ویدیو)
پاسخنامه آزمون فصل 9 (ویدیو)

سوال‌های امتحانی نوبت اول و دوم ریاضی هشتم

نوبت اول با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود سوال شماره 6
دانلود سوال شماره 7
دانلود سوال شماره 8
دانلود سوال شماره 9
دانلود سوال شماره 10
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5
دانلود پاسخ نامه 6
دانلود پاسخ نامه 7
دانلود پاسخ نامه 8
دانلود پاسخ نامه 9
دانلود پاسخ نامه 10

نوبت دوم با پاسخ

دانلود سوال شماره 1
دانلود سوال شماره 2
دانلود سوال شماره 3
دانلود سوال شماره 4
دانلود سوال شماره 5
دانلود سوال شماره 6
دانلود سوال شماره 7
دانلود سوال شماره 8
دانلود سوال شماره 9
دانلود سوال شماره 10
دانلود پاسخ نامه 1
دانلود پاسخ نامه 2
دانلود پاسخ نامه 3
دانلود پاسخ نامه 4
دانلود پاسخ نامه 5
دانلود پاسخ نامه 6
دانلود پاسخ نامه 7
دانلود پاسخ نامه 8
دانلود پاسخ نامه 9
دانلود پاسخ نامه 10

درسنامه (جزوه) ، سوالات آزمون آغازین و کتاب ریاضی هشتم

کتاب ریاضی هشتم
درسنامه (جزوه) کامل ریاضی هشتم
سوال آغازین (1)
سوال آغازین (2)
سوال آغازین (3)
سوال آغازین (4) قابل ویرایش

دانلود جزوه فصل به فصل ریاضی هشتم

فصل 1
فصل 2
فصل 3
فصل 4
فصل 5
فصل 6
فصل 7
فصل 8
فصل 9
بازدید کل صفحه : 404ــــــــــــــــــــــــــــــ ریاضی هشتم میهن مکتب ــــــــــــــــــــــــــــــ بازدید امروز : 1